Ongeval

Published → Sunday, March 7, 2021 12:00 AM

Wist je dat

Elke wandelaar met een geldige lidkaart, die ingeschreven is voor een wandeling bij een club van een erkende wandelsportfederatie is verzekerd voor

 • een ongeval dat hem/haar overkomt tijdens de wandeling zelf,
 • maar ook voor de heen-en terugreis naar de startplaats.

In dit laatste geval moet de aangifte vergezeld zijn van een PV opgemaakt door de politie. Begin niet aan je wandeling voor het aangegeven startuur.

Tip

Zorg dat je steeds 2 klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van WSK-Marke bij je hebt.

Je bent slachtoffer van een ongeval

 • Neem zo spoedig mogelijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club. (deze zal uw lidkaart en controlekaart vragen als bewijs van inschrijving aan de tocht).

 • Hij zal een ongevalaangifte opstellen.Dat bestaat enerzijds uit algemene inlichtingen, anderzijds uit een ‘geneeskundig getuigschrift’, dat uw behandelende arts moet invullen en dat je binnen de 48 uur doorstuurt naar onze federatie : WANDELSPORT VLAANDEREN vzw Industrielaan 11 bus 3 9990 MALDEGEM

 • Kleef een klevertje van je ziekenfonds op het aangifteformulier voor een vlotte afhandeling van jouw dossier de ongevalsaangifte wordt door de organiserende club naar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw gestuurd.

 • Het door de behandelende arts ingevulde geneeskundig getuigschrift stuur je zelf door naar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw

 • Wanneer daags na het ongeval blijkt dat een doktersbezoek niet nodig is , dan geef je binnen de 48 uur een seintje aan de organiserende club, dat de ongevalsaangifte niet moet worden doorgestuurd en zonder gevolg mag geklasseerd worden.

 • Na aangifte ontvang je een ontvangstbevestiging van de aangifte en een dossiernummer (hou dit goed bij) dat je op elke latere briefwisseling dient te vermelden. Verwittig ook je clubsecretaris teneinde je dossier te kunnen opvolgen.

Opmerkingen & raadgevingen

 • De sportverzekering die onze club geniet via haar aansluiting bij WANDELSPORT VLAANDEREN vzw is een “aanvullende” verzekering ; dit houdt in dat enkel de oplegkosten vergoed worden na tussenkomst van de mutualiteit (het zgn.remgeld) Je dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest zal afleveren omtrent de oplegkosten. Dit attest moet aan WANDELSPORT VLAANDEREN vzw bezorgd worden.
 • Er is evenwel per ongeval een vrijstelling van 25 € voorzien.
 • Indien je zelf kosten betaalt, bewaar dan alle bewijzen ervan tot alles is betaald.
 • Maak een copie voor eigen dossier van alle documenten vooraleer je ze doorstuurt naar Wandelsport Vlaanderen.
 • Stuur nooit een aangifteformulier, verslagen of stukken om een uitgave te bewijzen, rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Maak alles over aan WANDELSPORT VLAANDEREN vzw. Aldus wordt alles nauwgezet geïnventariseerd, gebundeld en nogmaals gefotocopieerd .
 • Teken nooit een erkenning van aansprakelijkheid, van schadevergoeding of van belofte ertoe. In dit geval zou de verzekeringsmaatschappij elke tussenkomst kunnen weigeren. Zo je enige vergoeding ontvangt zal je enkele dagen later van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw een brief krijgen met de vraag of je volledig genezen en schadeloos bent gesteld. Antwoord daar best ten spoedigste op, ook wanneer je nog vergoedingen wenst .
 • indien mogelijk zou het ook makkelijk zijn wanneer er getuigenverklaringen aan het dossier konden worden toegevoegd .

Natuurlijk hopen we dat je nooit het slachtoffer zult worden van een ongeval !